Een dag vol ontdekkingen en verrassingen!

Een dag vol ontdekkingen en verrassingen!

Algemene voorwaarden & Privacy statement

Open Bedrijvendag Doetinchem

1. Zowel het logo als de benaming van OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM  (OBDD) zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende bedrijven het enkel binnen het kader van de organisatie en op de voorgeschreven wijzen mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie.

2. De onderschrijving van het online inschrijvingsformulier of de bevestiging van inschrijving per mail impliceert in hoofde van de deelnemende bedrijven kennisname van en akkoord met de algemene voorwaarden. Op elk moment heeft de organisatie het recht om een inschrijving te weigeren als het bedrijf niet aan het concept beantwoordt of als het de algemene voorwaarden en spelregels niet wil respecteren.

3. IG & D en Open Bedrijvendag Doetinchem is in geen geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Voor de volledige organisatie binnen de bedrijfsgrenzen, en eventueel daarbuiten in geval van organisatie van bijkomende activiteiten op initiatief van het bedrijf, dient het bedrijf zich ten allen tijde voldoende te verzekeren, door ofwel een bijzondere verzekering af te sluiten ofwel een bevestiging te kunnen voorleggen dat de organisatie gedekt is door de bestaande bedrijfsverzekering.

4.Bedrijven vragen zelf een vergunning aan bij de Gemeente Doetinchem voor de organisatie van de Opendag van haar eigen bedrijf.

5. De inschrijving op zich is definitief vanaf de ondertekening van het online inschrijvingsformulier.

5a. De deelname wordt behoudens andersluidende overeenkomst als volgt gefactureerd:

Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te worden naar IG & D o.v.v. Open Bedrijvendag Doetinchem. Deelnemende bedrijven ontvangen hiervoor een separate factuur.

6. In geval de organisatie beslist dat het evenement door overmacht afgelast wordt, kunnen de deelnemende bedrijven geen aanspraak maken op enige schadevergoeding van de organisatie.

6a. Coronamaatregelen: Indien noodzakelijk vanuit de overheid opgelegd wordt de Open Bedrijvendag verplaatst naar een nader te bepalen datum.

7. Het deelnemende bedrijf aanvaardt dat de organisatie de namen en logo’s van de partners en sponsors van het evenement op alle documenten en ook de dag zelf in de onderneming kan profileren.


PRIVACY STATEMENT

In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

De gegevens van de bedrijven verworven via de inschrijving kunnen enkel aangewend worden in het kader van de inschrijving voor de OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM.  

Type informatie die we verzamelen
We verzamelen bepaalde informatie van ondernemers, die zich aanmelden als deelnemer van de OBDD, partners en leveranciers van de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem en overige geïnteresseerden.

De meest voorkomende type informatie die we verzamelen zijn: voornaam, voorletters, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, functie, emailadres, telefoonnummer, adres, postcode, branche, sector, bank- en gironummer van betrokkene.

De internetsite www.openbedrijvendagdoetinchem.nl wordt beheerd door de vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem. Bij het bezoeken van deze internetsite kunnen uw persoonsgegevens verzameld worden, zowel direct (via een verzoek om uw gegevens) als indirect (door click- en surfgedrag).

Hoe we deze informatie verzamelen
We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:
- Het aanmelden als bedrijf voor de OBDD
- Het aanmelden voor één van onze informatiebijeenkomsten gekoppeld aan de OBDD

Persoonlijke informatie van u verkregen middels anderen
Over het algemeen verzamelen we de persoonlijke informatie via uzelf, echter in sommige gevallen verzamelen we gegevens die we verkregen hebben van andere partijen, namelijk:
a. Persoonsgegevens die wij van de organisatie hebben verkregen waar u werkzaam bent;
b. Persoonsgegevens, die wij van de parkmanagementorganisatie waaronder uw onderneming of de onderneming waar u werkzaam bent valt, hebben verkregen;
c. Financiële en transactie details verkregen van partijen die wij inhuren om werkzaamheden uit te voeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn doorgegeven kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een project waarbij de betrokkene partij is . Wij maken gebruik van een derde partij voor: administratieve en accountantswerkzaamheden, het uitvoeren van secretariaatswerkzaamheden, het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden, het uitvoeren van organiserende werkzaamheden.

EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de Europese Unie.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: ondernemers, stakeholders, mediacontacten en-/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholders, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
a. Het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden in een project;
b. Informatieverstrekking in de vorm van mailingen over de inhoud en activiteiten van de    Open Bedrijvendag Doetinchem
c. Informatieverstrekking op de website van de OBDD 
d. Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten;
e. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en documenten die privacy gevoelig zijn;
b. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
c. Wij houden een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent de gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de, door u verstrekte gegevens, door ons te laten overdragen aan u of in (directe) opdracht aan een andere partij. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij gehoor geven aan dergelijke verzoeken. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Een dergelijke intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór intrekking van de toestemming.

Hoe kunt u contact met ons opnemen:
Heeft u naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen en-of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
OPEN BEDRIJVENDAG DOETINCHEM: Vereniging IG&D Bedrijvig Doetinchem
E-mail: secretariaat@openbedrijvendagdoetinchem.nl

 

Niets missen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Inschrijven
© 2024 Open Bedrijvendag Doetinchem